top of page

Megbízási szerződés

 

Mely létrejött

egyrészről …………………….. (anyja leánykori neve: …………………; születési hely, idő: …………………………… lakhely: ……………………………………………; személyi igazolvány száma: ………………………) mint megbízó (továbbiakban Megbízó)

másrészről pedig:

Kék Hold Kft.
8700 Marcali, Múzeum köz 5.
Adószám: 13742928-2-14
Bankszámlaszám: 11743026 29900435

mint megbízott (továbbiakban Megbízott) között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek szerint.

 

 1. Ptk 6:272. § Megbízási szerződés alapján a Megbízó megbízza a Megbízottat a 2024.  év ……………….. napján, Marcali Hát Rendezvényház (8700 Marcali, Nagypincei út vége, 5310/9 hrsz.) helyszínen tartandó esküvő során esküvői helyszín és catering szolgáltatással.

 2. A Megbízott által végzett szolgáltatás részét képezi: 

 • terembérlet (amely vonatkozik a teljes Rendezvényház területére 2024. ……………-én 09:00 órától 2024. ……………………-én  04:00-ig)

 • catering szolgáltatás: a felek általi megállapodás szerinti tartalmú étel és italsor biztosítása, a felek által rögzített módon. (a catering szolgáltatás részleteit rögzítő dokumentum e szerződés kiegészítő mellékletét képezi)
   

 1. Megbízott a megbízást a Megbízó utasításai szerint és érdekének megfelelően teljesíti.

 1. Megbízott a terembérlet szolgáltatást bruttó …………………. Ft szolgáltatási díjért vállalja 

 

 1. A terembérlet érvényessége igény esetén meghosszabbítható a fentebb meghatározott időponton (2024. …………………….. 04:00) túl, maximum 2 órával, megkezdett óránként bruttó 30.000 Ft hosszabbítási díj ellenében.

 

 1. Megbízott a catering szolgáltatást az alábbi díjért vállalja

 • étel: bruttó ……………. Ft

 • alap italcsomag: bruttó …………. Ft

 • röviditalos italcsomag: bruttó ………. Ft

Az italcsomagok a rendezvény kezdete és vége között korlátlan fogyasztást tartalmaznak (kivéve a koccintásnál használt pezsgő esetében). A rendezvény kezdetét a Megbízó határozza meg, ez az időpont legkorábban 2024. …………………. 15:00; a rendezvény vége legkésőbb 2024. ………………….. 04:00, a hosszabbítási opció igénybevétele esetén legkésőbb 2024. …………………. 06:00.

 

 1. A catering szolgáltatásra Megbízott az alábbi kedvezményeket biztosítja:

 • 3 éves kor alatt: 100%

 • 3-12 éves kor betöltéséig között: 50%

 • 12-18 év betöltéséig: az italcsomagból 50% 

 

Az eseményen a Megbízó által felkért külső szolgáltatók (fotós, dj, ceremóniamester, stb.) számára lehetőség van 50%-os áron megrendelni az étel és ital catering szolgáltatást. Az 50%-os áron megrendelt étel- és italcsomag a Megbízó és a Megbízott által egyeztetett elemeket tartalmazza.

 

 1. Megbízó a szándéka megerősítésére a jelen szerződés aláírását követően, 8 napon belül készpénzben 400.000 Ft foglalót fizet Megbízottnak, amely a szolgáltatási díj részét képezi. 

 2. Megbízott garantálja, hogy jelen szerződés 3-as pontjában szereplő díjakat egyoldalúan nem módosítja. 

 3. Megbízó előlegként bankkártyával vagy átutalással …………………… Ft előleget fizet Megbízottnak, amely összeg a szolgáltatási díj részét képezi. 

 4. Az előleg megfizetését Megbízó jelen szerződés aláírását követően legkésőbb 2024. …………………….. napjáig teljesíti, a foglaló és előleg megfizetése után fennmaradó összeget egy összegben, legkésőbb 2024. ………………..-ig teljesíti.

 5. Amennyiben valamelyik Fél a szerződéstől eláll (tehát a rendezvényt lemondja), a jelen szerződésben meghatározott teljes díj 50 %-ának megfelelő pénzösszeget köteles fizetni a másik Fél részére.

 6. Egyik Fél sem követ el szerződésszegést, ha kötelezettségei teljesítését vis maior akadályozza meg, amely a szerződés aláírásának időpontja után következett be. Ebben az esetben a szerződés megszűnik és a megszűnésének időpontját megelőzően nyújtott szolgáltatás pénzbeni ellenértékét meg kell téríteni. Ha a már teljesített pénzbeni szolgáltatásnak megfelelő ellenszolgáltatást a másik fél nem teljesítette, a pénzbeni szolgáltatás visszajár. 

Ebben a tekintetben vis maiornak olyan előre nem láthatóan bekövetkező körülmény számít, mely a szerződés teljesítését ellehetetleníti (pl. természeti katasztrófák, politikai-társadalmi események, mint háború, polgárháború). 

Nem minősül vis maiornak a COVID-19 világjárvány esetén esetlegesen bevezetett jogszabályi tilalom, amely az esküvők, mint rendezvények megtartását megtiltja. Ebben az esetben Felek törekednek a rendezvény eredeti időponthoz hasonló időpontban történő megtartásában megállapodni. Megbízó ebben az esetben az 5. pontban meghatározott előleg összegét köteles megfizetni, de ezen összeg a szerződésben szereplő dátumon kívüli, új időpontban megvalósult rendezvény szolgáltatási díjának részét képezi. Amennyiben Megbízott a vis maior körülmény megszűnésétől számított 60 napon belül nem ajánl fel a vis maior körülmény megszűnésétől számított 1 éven belüli új időpontot a szolgáltatás jelen szerződésben meghatározott azonos feltételek melletti teljesítésére, az előleg összegét visszatéríti Megbízó részére. 

 1. Egyéb, fizetéssel kapcsolatos feltételek:

A vendéglétszám alapon megállapított díjak kiszámításának alapját képező vendéglétszámot étel szolgáltatás esetén a Megbízó által az esemény előtt 8 nappal megadott várható vendéglétszám, ital szolgáltatás esetén a rendezvényen megjelent vendéglétszám jelenti. A vendéglétszám alapján megállapított díjak alapján, a megfizetett foglaló és előleg összegén felül fennmaradó szolgáltatási díj kiszámítására a rendezvényt követő 2 napon belül kerül sor. 

 1. Szerződő felek a nem szabályozott kérdésekre a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekintik irányadónak.

 2. A Felek a vitás kérdéseket megpróbálják békés úton rendezni, jogvitájuk esetére kikötik a Marcali Járásbíróság kizárólagos illetékességét.

A szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, annak tartalmát megértették, és azt mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag aláírták.

  

Kelt.: ..............................,..................................

………………………………………….                               ………………………………………..

Megbízó                                                                 Megbízott

MINTA_edited.png
MINTA_edited.png
MINTA_edited.png
MINTA_edited.png
bottom of page